Misja i cele Fundacji

Działanie Fundacji ma na celu stworzenie warunków finansowych, organizacyjnych, materialnych oraz szkoleniowych dla zrealizowania potrzeb kulturalnych człowieka w szczególności mieszkańców gminy Pobiedziska oraz Wielkopolski.
Realizuje zadania w zakresie :
  - edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury
  - inicjowanie i wspieranie oraz organizowanie imprez sportowych i kulturalnych
  - upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji
 Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
 1. Edukację kulturalną i upowszechnianie kultury
 2. Rozwój infrastruktury działalności! kulturalnej
 3. Rozwój i upowszechnianie sztuki współczesnej
 4. Umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców i uczestników kultury kontaktu ze sztuką i kulturą
 5. Wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej w tym wspieranie debiutów artystycznych
 6. Wspieranie i promocja uczniów oraz twórców poprzez stypendia
 7. Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego
 8. Fundowanie lub przyznawanie nagród osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celem Fundacji
 9. Wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa
10. Angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki
11. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze kultury
12. Rozwój rynku sztuki w Polsce
13. Inicjowanie i wspieranie organizacji imprez kulturalnych i sportowych
14. Prezentacja kultury polskiej poza granicami kraju - promowanie polskich twórców i ich twórczości
15. Realizacja zadań w zakresie kultury z wykorzystaniem środków finansowych resortowych i Unii Europejskiej
16. Organizowanie odczytów ,seminariów , sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych
       form oświatowych

17. Wydawanie własnego czasopisma
18. Upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji. Wspieranie uzdolnionych sportowo młodych ludzi
19. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl   © PG